Vrtec Škratek Svit Vodice

Vrtec Škratek Svit Vodice je javni vrtec, ki ga je ustanovila občina Vodice, 9. maja 2008, kot samostojni zavod pa deluje od 1. septembra 2008 dalje. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine. Temeljna naloga vrtca je:

  • pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
  • izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok,
  • ustvarjanje možnosti  za otrokov celostni razvoj.

V vrtcu se otroci prvič srečajo s širšim okoljem, z individualnim pristopom vzgojiteljice in pomočnice, razvijajo socialne stike in sprejemajo različne socialne vloge.
S pestro programsko ponudbo in različnimi pristopi uresničujemo zastavljene cilje.

Vrtec Škratek Svit Vodice deluje na treh lokacijah:

  1. centralni vrtec Škratek Svit Vodice,
  2. enota vrtec Utik,
  3. enota vrtec Skaručna.

Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih:

  1. starostno obdobje: otroci od enega do treh let;
  2. starostno obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo.

Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v oddelke glede na svojo starost. Število otrok v oddelkih se razlikuje glede na starostno obdobje in vrsto oddelka ( homogeni, heterogeni, kombinirani oddelki ).
V starostno homogeni oddelek so vključeni približno enako stari otroci – v    razponu enega leta.
V  starostno heterogeni oddelek so vključeni otroci enega starostnega obdobja.
V kombinirani oddelek so vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij.

Normativi za oblikovanje oddelkov so določeni v Zakonu o vrtcih in Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Občina, ustanoviteljica vrtca, glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje predpisano največje število otrok lahko poveča za največ dva otroka. Sklep o povečanju števila je sprejela tudi občina Vodice.

Dostopnost