Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

1 Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Vrtec Škratek Svit Vodice
Franca Seška cesta 15
1217 Vodice
Odgovorna oseba: Hedvika Rosulnik
Datum prve objave kataloga: 10.12.2008
Datum zadnje spremembe: 20.10.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.vrtec-vodice.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna na upravi vrtca Škratka Svita, Franca Seška c. 15, 1217 Vodice

2 Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja: Predšolska vzgoja
Vrtec Škratek Svit Vodice je javni zavod, katerega temeljna naloga je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj. Vrtec izvaja javno veljavni program Kurikulum (1999).
Seznam enot: Enota vrtec Skaručna, Skaručna 6, 1217 Vodice
Enota vrtec Utik, Utik 1, 1217 Vodice
Ustanovitev: Občina Vodice, 9.5.2008, samostojni zavod od 1.9.2008

Organigram organa:

Vrtec Škratek Svit Vodice
1. Upravno – gospodarski sektor
uprava vzdrževalna služba kuhinja
ravnatelj vrtca hišnik glavni kuhar
poslovni sekretar čistilka kuhar
računovodja  gospodinja kuharski pomočnik
kuhinjski pomočnik
2. Strokovno – svetovalni sektor
svetovalni delavec organizator zdravstveno-higienskega režima organizator prehrane
3. Pedagoško – strokovni sektor
vzgojitelj pomočnik vzgojitelja vzgojitelj za DSP

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba: Hedvika Rosulnik, ravnateljica
Franca Seška c. 15
1217 Vodice
Tel.: 01 83 24 992, 031 347 843
Fax: 01 83 24 995
E pošta: vodice@vrtec-vodice.si

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi Uradni list RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Predpisi lokalnih skupnosti Občina Vodice

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov Register predpisov Slovenije ( predlogi )

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strateški in programski dokumenti Letni delovni načrt vrtca

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ Sodni postopki izterjave dolgov pri starših

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc Zakon o vrtcih ( Ur. l. RS, št.  )

  1. evidenca vpisanih in vključenih otrok,
  2. evidenca plačil staršev,
  3. evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč.

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oz. v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

2.8 Seznam  drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk Publikacija vrtce Škratek Svit Vodice

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

3 Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Dostop preko spleta.
Fizični dostop: Vrtec Škratek Svit Vodice, Franca Seška c. 15, 1217 Vodice
Uradne ure: vsak dan od 7.00 do 14.30

4 Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov:
  1. o vpisu otrok
  2. o ekonomski ceni programa

Ravnateljica:
Hedvika Rosulnik

Dostopnost